🇦🇩 Crea la teva empresa a Andorra fàcilment i al millor preu amb Papers. Ens ocupem de tot

Termes i Condicions Legals


1. Objecte

1.1. Aquestes condicions legals regulen l'ús i les condicions d'accés del lloc web https://papersandorra.com (d'ara endavant el "lloc"), pàgina web propietat de Papers (endavant “Papers").

1.2. L'ús o l'accés a aquest lloc implica que tu (d'ara endavant "usuari") reconeixes haver llegit i comprès aquestes condicions legals d'ús, i et compromets a complir-les íntegrament.

1.3. Si tu com a usuari no estàs d'acord amb alguna de les presents condicions hauràs de deixar d'accedir a aquest lloc.

2. Propietat del lloc

2.1. D’acord amb la normativa vigent al Principat d'Andorra i resta de legislació aplicable t'informem que aquest lloc web https://papersandorra.com és propietat de Papers, amb número de NRT: F-187711-Z

2.2. Aquesta entitat té el seu domicili social al carrer Na Maria Pla 26, Local 2, AD500 al Principat d'Andorra

2.3. Pots contactar amb Papers a l'adreça de correu electrònic contact@papersandorra.com

2.4. Llevat que expressament s'estableixi d'una altra manera, les comunicacions amb Papers es podran realitzar mitjançant correu ordinari a la direcció física o mitjançant correu electrònic. La companyia es posarà en contacte amb l'usuari via correu electrònic, a l'adreça que tingui en el seu poder o que li sigui facilitada al respecte.

3. Funcionament del lloc

3.1. Papers es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, de manera unilateral i sense necessitat de notificació prèvia als seus usuaris, els continguts, l'estructura, el funcionament o les condicions d'accés d'aquest lloc.

3.2. No obstant, els usuaris del lloc són conscients i accepten que part de la informació continguda en ell podria ser incorrecta, estar incompleta o desactualitzada, o contenir errors tipogràfics. Papers no està obligada a actualitzar el contingut d'aquest lloc i no serà responsable de la no actualització de la informació. És de responsabilitat exclusiva de l'usuari avaluar la precisió i/o utilitat de qualsevol informació, consell, opinió, o qualsevol altre contingut disponible a través d'aquest lloc.

3.3. Així mateix Papers es reserva el dret a suspendre temporalment, sense necessitat de preavís, l'accés a aquest lloc per a realitzar operacions de manteniment, actualització, millora o de reparació.

3.4. Està prohibit que l'usuari utilitzi aquest lloc web per a l'enviament, la transmissió o la publicació de qualsevol material il·legal, amenaçador, calumnioso, difamatori, propagandístic, escandalós, obscè, pornogràfic, o qualsevol altre material que pogués donar lloc a responsabilitats civils o penals conformement a la legislació aplicable, fets aquests dels que en qualsevol cas serà responsable l'usuari.

3.5. Papers tampoc garanteix que aquest lloc web o els servidors que l'allotgen estiguin lliures de virus i d'un altre tipus de programari potencialment perillós, així com la disponibilitat, continuïtat, utilitat i infal·libilitat del funcionament d'aquest lloc, dels seus serveis o dels seus continguts; ni la legalitat, fiabilitat o utilitat de la informació i continguts subministrats per tercers a través d'aquest lloc.

3.6. De manera general només podran usar aquest lloc les persones físiques i jurídiques amb capacitat jurídica suficient d'acord amb la legislació aplicable. De manera excepcional podran usar el lloc menors d'edat que hagin obtingut prèviament l'autorització dels seus pares o tutors legals, que seran responsables de l'ús que el menor a càrrec faci del lloc.

4. Comportament dels usuaris. Prohibicions

4.1. L'ús dels continguts i serveis oferts per Papers serà sota el risc exclusiu i responsabilitat de l'usuari.

4.2. La companyia no assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els continguts i informacions introduïts pels usuaris.

4.3. L'usuari es compromet a utilitzar el lloc web i tot el seu contingut i serveis de manera diligent, sempre amb subjecció a la Llei, a les bones costums, i a les presents condicions generals, mantenint sempre el respecte cap als altres usuaris.

4.4. A més, l'usuari es compromet a fer un ús adequat dels materials i informacions continguts en el lloc web, no emprant-los per a realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers, o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altra norma de l'ordenament jurídic aplicable, sent l'únic responsable davant de Papers i de tercers pel incompliment del que aquí s'estableix.

4.5. L'usuari es compromet a no transmetre, introduir, difondre o posar a disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació contraris a la Llei, a la moral, a l'ordre públic i a les presents condicions generals d'ús.

4.6. En tot cas, l'usuari haurà d'aportar sempre una informació verídica que no pugui portar a cap tipus de confusió, així com dades identificatives correctes, i mai suplantar a tercers o en nom d'aquests.

4.7. En relació amb la infracció de qualsevol irregularitat, recorda't que la direcció IP del teu ordinador queda registrada pel simple accés al nostre lloc web.

5. Zones protegides del lloc web

5.1. Generalment per a l'accés als serveis de Papers no serà necessari la suscripció o registre de l'usuari.

5.2. L'utilització de determinats serveis podrà estar condicionada a la prèvia obtenció d'un compte personal mitjançant el registre de l'usuari. Aquest registre s'efectuarà en la forma expressament assenyalada en el lloc web.

5.3. Aquest lloc pot contenir zones d'accés restringit, protegides per identificadors i contrasenyes o altres mecanismes de seguretat. L'usuari no intentarà accedir a aquestes zones d'accés restringit si no està degudament autoritzat per Papers, ni intentarà esquivar o manipular els mecanismes de protecció establerts per ella.

5.4. L'usuari que hagi estat autoritzat per Papers per accedir a alguna d'aquestes zones protegides serà l'únic responsable de mantenir en estricte secret, i no divulgar a tercers, els identificadors, contrasenyes i altres mètodes de seguretat que Papers posi a la seva disposició per accedir a les zones protegides. L'usuari serà doncs l'únic responsable dels danys que se'n derivin de no mantenir en secret els mecanismes de seguretat esmentats.

S'informa a l'usuari que l'intent d'accés no autoritzat a les zones d'accés restringit d'aquest lloc pot estar subjecte a responsabilitat civil i/o penal.

6. Propietat intel·lectual i industrial

6.1. Tots els continguts del lloc, incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, les marques comercials, logotips, gràfics, imatges, arxius de so i vídeo, programari, codi de programació, textos, icones, i els noms que identifiquen serveis (d'ara endavant "els materials") són propietat de Papers i estan protegits per la legislació vigent en matèria de drets de propietat intel·lectual i industrial.

6.2. L'accés de l'usuari a aquest lloc no implica cap tipus de renúncia, transmissió ni cessió, total o parcial, d'aquests drets de propietat, per aquesta raó, l'accés a aquests continguts o elements no atorga, sota cap concepte, a l'usuari la possibilitat de la seva còpia, venda, modificació, reproducció, publicació, cessió, transmissió, o creació de nous productes o serveis derivats de la informació i elements aquí continguts.

6.3. És per això que l'usuari d'aquest lloc no podrà, llevat prèvia autorització expressa i per escrit de Papers, copiar, distribuir, descarregar, modificar, suprimir, esborrar, alterar, publicar, transmetre, o aprofitar-se de qualsevol forma dels materials que conté.

6.4. L'usuari no adquireix drets o llicència en relació amb el servei ni els elements en el mateix, excepte el dret limitat a utilitzar el servei d'acord amb les condicions aplicables. Únicament podrà utilitzar els continguts o elements als quals accedeixi a través dels serveis de Papers  per al seu propi ús i necessitats, obligant-se a no realitzar ni directament ni indirectament una explotació comercial, ni dels serveis, ni dels materials, elements, o informació obtinguts a través dels mateixos.

7. Protecció de Dades i Política de privacitat

7.1. D'acord amb el que estableix la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, Papers informa a l'usuari de l'existència d'un fitxer de dades de caràcter personal que conté les dades que els usuaris introdueixen en el lloc. Papers és responsable del fitxer.

7.2. L'usuari i titular de les dades queda informat, i presta el seu consentiment inequívoc, que mitjançant la complimentació dels diversos formularis les seves dades personals quedaran incorporades als fitxers automatitzats de Papers, amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis, així com mantenir informat a l'usuari sobre els productes oferts.

7.3. Papers es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i al deure de tractar-les amb confidencialitat. A aquests efectes adoptarà les mesures de seguretat raonables previstes per la llei per evitar la seva alteració, pèrdua o accés no autoritzat.

7.4. En compliment del que disposa la “Llei 29/2021, del 28 d’octubre del 2021, qualificada de protecció de dades personals.”, els clients de Papers poden, en qualsevol moment, exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició sobre les seves dades personals comunicant-ho per escrit a les adreces de correu electrònic contact@papersandorra.com

8. Política d'ús de Cookies

8.1. Els "Cookies" són fitxers de text que els servidors que allotgen llocs web envien als navegadors dels seus usuaris. Els cookies no es poden executar ni poden contenir virus, i només poden ser llegits pel servidor que allotja el lloc web.

8.2. Aquest lloc requereix l'ús de "Cookies" per al seu correcte funcionament.

9. Informació tramesa pels Usuaris

9.1. Aquest lloc pot contenir fòrums públics, sales de conversa ("chats") i altres mecanismes mitjançant els quals els usuaris poden expressar la seva opinió i intercanviar fitxers en format electrònic. Les informacions, les comunicacions i els fitxers que s'enviïn a través d'aquests fòrums i sales, juntament amb les adreces de correu electrònic i altres comunicacions divulgades pels usuaris no tindran la consideració de material confidencial.

9.2. Quan els usuaris trametin o publiquin qualsevol tipus d'informació a aquest lloc, estaran concedint autorització a Papers per utilitzar aquesta informació, incloent, sense limitació, l'ús, reproducció, transmissió, publicació o enviament d'aquesta informació amb qualsevol propòsit, incloent, sense limitació, la reproducció, revelació, transmissió, publicació o enviament d'aquesta informació.

9.3. Papers no assumeix cap responsabilitat per al contingut de la informació o de les comunicacions enviades pels seus usuaris a través d'aquestes àrees.

10. Exclusió de garanties i Responsabilitats

10.1. Tota la informació continguda en aquest lloc es subministra "tal com està", sense que Papers atorgui garanties de cap tipus, tant expressades com implícites, relatives a la precisió, fiabilitat i integritat d'aquest lloc. Papers no atorga cap garantia, explícita o implícita, incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, garanties per incompliment de qualitat, de mercantibilitat o d'idoneïtat per a un fin determinat.

10.2. Papers tampoc garanteix que aquest lloc web, ni els servidors que l'allotgen, estiguin lliures de virus i d'altres tipus de programari potencialment perillós.

10.3. Papers no garanteix la disponibilitat, continuitat, utilitat i infal·libilitat del funcionament d'aquest lloc, dels seus serveis o dels seus continguts; ni la fiabilitat o utilitat de la informació i continguts subministrats per tercers a través d'aquest lloc. Tot i que Papers realitza tot esforç raonable per garantir la disponibilitat, accés, continuitat, i infal·libilitat del funcionament i dels seus serveis, Papers no garanteix les mateixes, ja que poden ser interferides per nombrosos factors aliens a ella. En conseqüència, no serà responsable, (amb els límits establerts en l'ordenament jurídic vigent), pels danys i perjudicis de tota naturalesa causats a l'usuari com a conseqüència de la citada indisponibilitat, fallades d'accés i falta de continuïtat.

  1. Limitació de responsabilitat

11.1. Papers no es responsabilitzarà de cap manera de qualsevol dany directe o indirecte, lucre cessant o pèrdua de dades i/o clients que es derivin de l'ús per part dels usuaris o de la impossibilitat d'ús d'aquest lloc web.

11.2. Aquest lloc pot contenir vincles hipertextuals ("Links") i remissions a altres llocs i pàgines web que poden no estar controlats per Papers, en aquests casos Papers no es responsabilitzarà dels continguts que puguin aparèixer en aquestes pàgines.

11.3. L'usuari accepta expressament deixar exempta a Papers de qualsevol responsabilitat dels actes o omissions de l'usuari basades en els continguts allotjats en aquest lloc.

11.4. L'usuari entén i accepta expressament que qualsevol tipus de contingut, programari o qualsevol altre tipus de material, que descarregui o obtingui de qualsevol altra forma a través d'aquest lloc es realitza per compte seu i risc, i que ell com a usuari serà l'únic responsable de qualsevol dany o pèrdua de dades causats als seus sistemes informàtics.

11.5. Papers ha posat tots els mitjans raonables per assegurar que la informació que conté aquest lloc és correcta. No obstant això, els usuaris del lloc accepten conèixer que part de la informació continguda en aquest lloc podria ser incorrecta, estar incompleta o desactualitzada, o contenir errors.

  1. Dret d'exclusió i nul·litat parcial

12.1. Papers es reserva el dret de cancel·lar, eliminar, o desautoritzar la utilització de tots o algun dels serveis del lloc web a qualsevol usuari sense necessitat de previ avís si al seu criteri, i en qualsevol tipus de circumstància, aquest estigués realitzant un ús incorrecte del mateix.

12.2. Si un Tribunal competent resol que qualsevol de les disposicions contingudes en aquestes condicions legals és il·lícita o nul·la, tal disposició serà exclosa si així es requereix legalment. L'usuari accepta expressament que la resta de les disposicions no excloses no es veuran modificades, i que seguiran tenint plena vigència.

  1. Llei aplicable i Jurisdicció

13.1 Aquest lloc es troba situat i és operat des d'Andorra. Totes les qüestions relatives a aquest lloc es regeixen per les lleis andorranes i es sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents d'Andorra sense que siguin d'aplicació els principis sobre conflicte de lleis. En aquells casos en què l'usuari no tingui la condició de consumidor, o que tingui el seu domicili fora d'Andorra Papers i l'usuari es sotmetran als Jutjats i Tribunals d'Andorra, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls.

13.2. Si l'usuari decideix utilitzar o consultar aquest lloc des de fora d'Andorra, haurà de tenir present que ho fa per iniciativa pròpia, i que és responsable del compliment de les lleis locals pertinents.

  1. Durada i revisió

14.1. Malgrat que la relació jurídica entre Papers i l'usuari, derivada de l'accés i utilització del lloc, té una durada indefinida, aquesta es considerarà finalitzada en el moment que la companyia modifiqui les presents condicions generals. En el moment en què la companyia anunciï la modificació de les condicions generals, i l'usuari accedeixi i utilitzi els serveis i continguts del lloc, es considerarà iniciada una nova relació jurídica entre ambdues parts de caràcter igualment indefinit.

14.2. Sense perjudici del que s'ha dit anteriorment, l'empresa Papers està facultada per suspendre, interrompre, o donar per finalitzada de manera unilateral, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís ni justa causa, la prestació de qualsevol dels serveis que ofereix.

14.3. Papers es reserva el dret a revisar, unilateralment i sense previ avís, les presents condicions d'ús en qualsevol moment. Les condicions revisades entraran en vigor tan aviat com quedin publicades en aquest lloc. Si l'usuari fa ús habitual d'aquest lloc haurà de revisar les condicions regularment, i s'abstindrà d'accedir al lloc si no considerés acceptables qualsevol de les condicions revisades.

La teva empresa a Andorra, fàcilment

Digues-nos algunes coses sobre el teu projecte i et mostrarem molt més sobre Papers.

Digues-nos algunes coses sobre el teu projecte i et mostrarem molt més sobre Papers.

La nostra gestoria a Andorra s'encarrega de tots els tràmits per crear la teva empresa i instal·lar-te a Andorra, facilitant el teu camí emprenedor amb un servei complet i personalitzat.

LLengua
Català

© Copyright Papers Andorra - NRT L719071R

Els serveis proporcionats per Papers es limiten a l'assistència i assessorament en matèria de creació d'empreses, gestió de residència i serveis comptables. No oferim serveis legals ni actuem com a advocats. La informació proporcionada per Papers té un caràcter general i no ha de ser presa com assessorament legal personalitzat. Se recomana als clients buscar assessorament legal independent per a les seves necessitats específiques. Papers no es fa responsable de les decisions preses pels clients basades en la informació o serveis proporcionats.

La nostra gestoria a Andorra s'encarrega de tots els tràmits per crear la teva empresa i instal·lar-te a Andorra, facilitant el teu camí emprenedor amb un servei complet i personalitzat.

LLengua
Català

© Copyright Papers Andorra - NRT L719071R

Els serveis proporcionats per Papers es limiten a l'assistència i assessorament en matèria de creació d'empreses, gestió de residència i serveis comptables. No oferim serveis legals ni actuem com a advocats. La informació proporcionada per Papers té un caràcter general i no ha de ser presa com assessorament legal personalitzat. Se recomana als clients buscar assessorament legal independent per a les seves necessitats específiques. Papers no es fa responsable de les decisions preses pels clients basades en la informació o serveis proporcionats.

La nostra gestoria a Andorra s'encarrega de tots els tràmits per crear la teva empresa i instal·lar-te a Andorra, facilitant el teu camí emprenedor amb un servei complet i personalitzat.

LLengua
Català

© Copyright Papers Andorra - NRT L719071R

Els serveis proporcionats per Papers es limiten a l'assistència i assessorament en matèria de creació d'empreses, gestió de residència i serveis comptables. No oferim serveis legals ni actuem com a advocats. La informació proporcionada per Papers té un caràcter general i no ha de ser presa com assessorament legal personalitzat. Se recomana als clients buscar assessorament legal independent per a les seves necessitats específiques. Papers no es fa responsable de les decisions preses pels clients basades en la informació o serveis proporcionats.